Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Provoz aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN (https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-20-11-2021-k-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-23-11-2021/), je od 29. listopadu 2021 obnovena povinnost testování ve firmách.

Od 17. 1. 2022 bude možné prostřednictvím aplikace dostupné z těchto stránek podávat žádosti o příspěvek na podporu provádění samodběrových testů COVID-19.

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek bude možné podat od 17. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace na tomto portálu, a to prostřednictvím:

  • uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel o příspěvek zřídil v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021
  • nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace od 17. 1. 2022

Otázky a odpovědi

O příspěvek mohou žádat subjekty, které dle výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES mají evidovánu některou z těchto právních forem:

100

Podnikající osoba tuzemská

101

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

102

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku

104

Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku

105

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

106

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku

107

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba

108

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

111

Veřejná obchodní společnost

112

Společnost s ručením omezeným

113

Společnost komanditní

115

Společný podnik

116

Zájmové sdružení

117

Nadace

118

Nadační fond

121

Akciová společnost

141

Obecně prospěšná společnost

151

Komoditní burza

152

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

161

Ústav

201

Zemědělské družstvo

205

Družstvo

231

Výrobní družstvo

232

Spotřební družstvo

233

Bytové družstvo

234

Jiné družstvo

241

Družstevní podnik (s jedním zakladatelem)

242

Společný podnik (s více zakladateli)

301

Státní a národní podnik

302

Národní podnik

312

Banka-státní peněžní ústav

352

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

362

Česká tisková kancelář

411

Podnik se zahraniční majetkovou účastí

421

Organizační složka zahraniční právnické osoby

422

Organizační složka zahraničního nadačního fondu

423

Organizační složka zahraniční nadace

424

Zahraniční fyzická osoba

425

Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby

426

Zastoupení zahraniční banky

441

Podnik zahraničního obchodu

501

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku

671

Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

705

Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení

706

Spolek

715

Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany

721

Církve a náboženské společnosti

722

Evidované církevní právnické osoby

723

Svazy církví a náboženských společností

736

Pobočný spolek

745

Komora (hospodářská, agrární)

906

Zahraniční spolek

931

Evropské hospodářské zájmové sdružení

932

Evropská společnost

933

Evropská družstevní společnost

936

Zahraniční pobočný spolek

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce, osoby připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi, dobrovolníci.

Maximální výše příspěvku 60 Kč byla stanovena v souladu s usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 24. 2. 2021.