O příspěvek mohou žádat subjekty, které dle výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES mají evidovánu některou z těchto právních forem:

100 Podnikající osoba tuzemská
101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku
105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku
107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
108 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
111 Veřejná obchodní společnost
112 Společnost s ručením omezeným
113 Společnost komanditní
115 Společný podnik
116 Zájmové sdružení
117 Nadace
118 Nadační fond
121 Akciová společnost
141 Obecně prospěšná společnost
151 Komoditní burza
152 Garanční fond obchodníků s cennými papíry
161 Ústav
201 Zemědělské družstvo
205 Družstvo
231 Výrobní družstvo
232 Spotřební družstvo
233 Bytové družstvo
234 Jiné družstvo
241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem)
242 Společný podnik (s více zakladateli)
301 Státní a národní podnik
302 Národní podnik
312 Banka-státní peněžní ústav
352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
362 Česká tisková kancelář
411 Podnik se zahraniční majetkovou účastí
421 Organizační složka zahraniční právnické osoby
422 Organizační složka zahraničního nadačního fondu
423 Organizační složka zahraniční nadace
424 Zahraniční fyzická osoba
425 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
426 Zastoupení zahraniční banky
441 Podnik zahraničního obchodu
501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku
671 Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení
706 Spolek
715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany
721 Církve a náboženské společnosti
722 Evidované církevní právnické osoby
723 Svazy církví a náboženských společností
736 Pobočný spolek
745 Komora (hospodářská, agrární)
906 Zahraniční spolek
931 Evropské hospodářské zájmové sdružení
932 Evropská společnost
933 Evropská družstevní společnost
936 Zahraniční pobočný spolek

Ano, je však nutná přefakturace nakoupených testů na tuto dceřinou společnost, respektive na příslušného zaměstnavatele, který žádost o příspěvek z fondu prevence podává.

Pro snadnou registraci k podávání žádosti Vám doporučujeme její zřízení. Poté si můžete prostřednictvím on-line formuláře Získání aktivačního kód požádat o jeho zaslání do nově zřízené datové schránky. Alternativní možnosti získání aktivačního (autorizačního) kódu zveřejní zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Maximální výše příspěvku 60 Kč byla stanovena v souladu s usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 24. 2. 2021.

Povinné testování zaměstnanců probíhá dle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Tato mimořádná opatření upravují rozsah povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů, kteří testování provádí, a určují, jaké podmínky musí být pro testování splněny.

Existuje několik možností, jakým způsobem zajistit testování zaměstnanců:

1. Základním – hlavním pilířem (úhrada z veřejného zdravotního pojištění)

je zajištění testování u zaměstnavatelů prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění, kdy testování lze zajistit jedním z níže uvedených způsobů

1.1 Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování v prostorách zaměstnavatele

Antigenní testování zaměstnanců bude prováděno prostřednictvím závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 • Závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 – pracovní lékařství (pokud nemá ordinaci v areálu zaměstnavatele, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb).
 • Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu. V souladu s Organizačním opatřením VZP ČR č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na e-mailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz.

1.2 Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování v prostorách zaměstnavatele

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně zaměstnavatele. V případě testování přímo na adrese zaměstnavatele je potřeba požádat dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

1.3 Testování mimo prostory zaměstnavatele ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách MZ ČR.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

1.4 Testování mimo prostory zaměstnavatele v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

2. Samotestování zaměstnanců – doplňkový pilíř (úhrada z fondu prevence)

Další možností je zajištění antigenního testování prostřednictvím doplňkového pilíře formou tzv. samotestování zaměstnanců, s využitím nového příspěvku z fondů prevence zdravotních pojišťoven na Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19. Informace o tomto doplňkovém pilíři naleznete na https://www.samotesty-covid.cz/.

Povinné testování u zaměstnanců se neprovádí:

 • u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (respektive 180 dní pro testy provedené od 1 .6. 2021).
 • u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v  případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (pro testy provedené od 1.6. pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní).
 • u osob, které po celou dobu trvání programu vykonávají práci na dálku mimo své pracoviště (home-office).

Seznam antigenních testů, kterým vydalo MZ ČR výjimku pro laické použití, je dostupný na tomto odkazu: www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku. Dále je možné použít testy, kterým bylo vydáno povolení SÚKL. Mezi schválenými testy jsou jak testy z nosohltanu, tak ze slin.

V případě, že máte zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni u více zaměstnavatelů, je nejvhodnější, aby pro testování byla využita některá z možností testování u poskytovatelů zdravotních služeb. Takto otestovanému zaměstnanci je umožněno se prokazovat u ostatních zaměstnavatelů potvrzením o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb, který testování provedl. Tímto potvrzením se pak zaměstnanec může ve lhůtě 7 dnů od jeho absolvování prokazovat u všech svých zaměstnavatelů.

K tomuto účelu může být využit i formulář „Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu SARS-CoV-2“, který je umístěn zde.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance v hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Žadatel při žádosti uvede kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození, datum provedení testu, pozitivní/negativní výsledek každého testu. Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.).

Vykazování žádostí o příspěvky je možné v on-line aplikaci prostřednictvím nahrání dat do formuláře nebo nahráním (importem) souboru pro hromadné nahrání výsledků testů (datové rozhrání souboru naleznete v sekci ke stažení). Postup je popsán v uživatelské příručce, která je také dostupná v sekci ke stažení. V datovém rozhraní budou záznamy obsahovat povinné údaje o jméně a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození, datum provedení testu a výsledek každého provedeného testu. Prostředí aplikace je připravené tak, aby žadatel mohl vložit jeden soubor za všechny své zaměstnance bez ohledu na jeho příslušnost ke zdravotní pojišťovně.

Ano, pokud žadatel doloží účetní/daňový doklad za nakoupené testy v zahraničí a přepočítá je dle platného kurzu střed ČNB v den nákupu. I v tomto případě platí, že se musí jednat o testovací sady, které splňují výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo testovací sady povolené SÚKL.

Ano, příspěvek z fondů prevence zdravotních pojišťoven na Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 je určen na samotestování mimo síť poskytovatelů zdravotních služeb, tak aby jej mohli provádět laici (dle návodu k zakoupenému testu). Zda je test proveden přímo zaměstnancem doma či zaměstnavatelem na pracovišti, záleží na rozhodnutí a podmínkách konkrétního zaměstnavatele. V této souvislosti je důležité upozornit, že příspěvek není určen pro zaměstnance, kteří trvale pracují v režimu home-office.