O příspěvek může žádat:

 • společnost podnikající v České republice
 • osoba samostatně výdělečně činná
 • družstvo
 • spolek a pobočný spolek
 • nadace a nadační fond
 • církevní právnická osoba, resp. účelové zařízení církve
 • obecně prospěšná společnost
 • ústav

(dále jen „žadatel“) *

a to za své zaměstnance (a v případě osoby samostatně výdělečně činné i za sebe), přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

* Přesný výčet právních forem ekonomických subjektů, které mohou žádat o příspěvek, naleznete v Otázkách a odpovědích.

Podmínky čerpání příspěvků

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že žadatel v tomto případě může mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění.
 • Žadatel je povinný sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků u jednotlivých zaměstnanců.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office).
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (respektive 180 dní pro testy provedené od 1 .6. 2021).
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 7 dnech absolvovali RT-PCR test nebo POC antigenní test provedený u některého z poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci (pro testy provedené od 1.6. pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní).
 • Žadatel je povinný v rámci podání žádosti o příspěvek informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých samoodběrových testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence mají právo kontrolovat, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, splňují všechny podmínky pro čerpání příspěvku, a mají právo neproplatit neoprávněně vyúčtovaný příspěvek či jeho výši. V případě, že žadatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny provádět zpětnou kontrolu plnění podmínek čerpání tohoto programu, přičemž případné ukončení tohoto programu nemá vliv na právo zdravotní pojišťovny požadovat vrácení neoprávněně vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených finančních prostředků.

Podklady pro úhradu příspěvku

 • Žadatel při žádosti uvede kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození
  • datum provedení testu
  • pozitivní/negativní výsledek každého testu
  • číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku (bankovní účet bude totožný s tím, z něhož žadatel hradí pojistné na zdravotní pojištění).
 • Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.).
 • V případě, že žadatel nakoupil testovací sady v zahraničí, v rámci doložení účetního/daňového dokladu přepočítá nákup testů dle platného kurzu střed ČNB v den nákupu.

Doklady a podklady v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) k žádosti podané v aplikaci musí být dobře čitelné.

Forma vyplácení příspěvku

 • Příspěvky jsou vypláceny v české měně, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který žadatel za tímto účelem uvedl v žádosti, a ze kterého je žadatelem hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.
 • Splatnost příspěvku je do 30 dnů ode dne doručení bezvadně podané žádosti.

Další podmínky samotestování, včetně akceptace podmínek programu

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR.
 • Žadatel musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestoval, včetně data testování a výsledku testování, aby mohl po skončení měsíce podat žádost o příspěvek.
 • Žádosti o příspěvek předchází registrace v rámci on-line aplikace, kdy si žadatelé zajišťují přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes autorizační (aktivační) kód zaslaný do datové schránky nebo vyžádaný prostřednictvím on-line formuláře Získání aktivačního kódu.
 • Podáním žádosti o příspěvek z tohoto preventivního programu žadatel akceptuje podmínky uvedené v tomto programu.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Doba trvání programu

 • Datum zahájení: 1. 3. 2021
 • Datum ukončení: 30. 6. 2021

Termíny registrace a přijímání žádostí o příspěvek

 • Od 1. 4. 2021
 • Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc.
 • Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc vždy podávají nejpozději poslední den následujícího měsíce.
 • Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v aplikaci v průběhu měsíce července. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna 2021.
 • V září 2021 mohou žadatelé prostřednictvím aplikace získat poslední výsledky vyřízení svých žádostí. 30. 9. 2021 bude provoz aplikace ukončen.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat