O příspěvek může žádat:

za období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022:

 • společnost podnikající v České republice
 • osoba samostatně výdělečně činná
 • družstvo
 • spolek a pobočný spolek
 • nadace a nadační fond
 • církevní právnická osoba, resp. účelové zařízení církve
 • obecně prospěšná společnost
 • ústav

V období od. 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek, rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky. Příspěvek za toto období  tak mohou nově čerpat například i obce a města a jejich příspěvkové organizace, školy apod.

Oprávněné subjekty mohou příspěvek žádat za své zaměstnance (a v případě osoby samostatně výdělečně činné i za sebe), přičemž za zaměstnance se považují také následující osoby: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, učitel, starosta, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Podmínky čerpání příspěvků

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že žadatel v tomto případě může mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění.
 • Žadatel je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků u jednotlivých zaměstnanců.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který se vzhledem k povaze své práce na pracovišti nesetkává se třetími osobami (např. home-office).
 • Žadatel je povinen v rámci podání žádosti o příspěvek informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých samoodběrových testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence mají právo kontrolovat, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, splňují všechny podmínky pro čerpání příspěvku a mají právo neproplatit neoprávněně vyúčtovaný příspěvek či jeho výši. V případě, že žadatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky určené k vykazování testů, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny provádět zpětnou kontrolu plnění podmínek čerpání tohoto programu, přičemž případné ukončení tohoto programu nemá vliv na právo zdravotní pojišťovny požadovat vrácení neoprávněně vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených finančních prostředků.

Další podmínky platné v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022:

 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 7 dnech absolvovali RT-PCR test nebo rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny kontrolovat, zda zaměstnanec s pozitivním výsledkem samotestu podstoupil konfirmační RT-PCR test u poskytovatele zdravotních služeb, a vyhrazují si právo neuhradit příspěvek na samotest provedený zaměstnanci s pozitivním výsledkem, pokud tomuto zaměstnanci nebude následně proveden konfirmační RT-PCR.

Další podmínky platné v období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně):

 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 72 hodinách před provedením testu (zaměstnavatelem) absolvovali RT-PCR test nebo v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník.

Další podmínky platné v období od 31. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně):

 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Podklady pro úhradu příspěvku

 • Žadatel při žádosti uvede kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození
  • datum provedení testu
  • pozitivní/negativní výsledek každého testu
  • číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku (bankovní účet bude totožný s tím, z něhož žadatel hradí pojistné na zdravotní pojištění).

Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad vystavený v období od 1. 1. 2021 za nakoupené testy.
V případě, že žadatel nakoupil testovací sady v zahraničí, v rámci doložení účetního/daňového dokladu přepočítá nákup testů dle platného kurzu střed ČNB v den nákupu.
Doklady a podklady v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) podané k žádosti musí být dobře čitelné.

Forma vyplácení příspěvku

 • Příspěvky jsou vypláceny v české měně, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, jejž žadatel za tímto účelem uvedl v žádosti a ze kterého je žadatelem hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.
 • Splatnost příspěvku je do 30 dnů ode dne doručení bezvadně podané žádosti.

Další podmínky samotestování, včetně akceptace podmínek programu

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví příslušná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vč. používání výhradně schválených a k sebetestování určených rychlých antigenních testů.
 • Žadatel musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestoval, včetně data testování a výsledku testování, aby mohl podat žádost o příspěvek. Žádosti o příspěvek předchází registrace v rámci on-line aplikace, kdy si žadatelé zajišťují přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes autorizační (aktivační) kód zaslaný do datové schránky nebo vyžádaný prostřednictvím on-line formuláře. Žadatelé, kteří si zřídili přístup do aplikace v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021, mohou využít tyto existující přístupové účty nebo si zřídit nové. Nové osoby, které můžou žádat o proplacení testů provedených svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 15. 2. 2022.
 • Podáním žádosti o příspěvek z tohoto preventivního programu žadatel akceptuje podmínky uvedené v tomto programu.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.
 • Zdravotní pojišťovny, resp. kterákoliv ze zdravotních pojišťoven má právo tento preventivní program kdykoliv ukončit. Případné ukončení vč. lhůt pro podání posledních žádostí o příspěvek bude uvedeno na tomto webu.
 • Účinnost aktualizace těchto podmínek – změn, které jsou prováděny od 17. 1. 2022 podléhá schválení správních orgánů jednotlivých zdravotních pojišťoven. Změny podmínek programu, kterou jsou v těchto podmínkách uvedeny od 17. 1. 2022 jsou pouze informativní a účinnosti nabývají dnem jejich schválení ze strany správních orgánů všech zdravotních pojišťoven.

Doba trvání testování zaměstnanců

 • Datum zahájení testování zaměstnanců: 22. 11. 2021 (dle opatření vlády nejpozději 29. 11. 2021).
 • Ukončení testování zaměstnanců: 18. 2. 2022 (včetně).

Termíny přijímání žádostí o příspěvek

 • Od 1. 1. 2022, resp. od 15. 2. 2022, viz sekce Způsob podání žádosti.
 • Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc. Výjimkou jsou žádosti:
  • za testy provedené v listopadu 2021, které lze podat v lednu 2022. Testy za měsíc listopad zadávejte, prosím, v samostatném souboru.
  • za testy provedené zaměstnavateli, kteří patří od 17. 1. 2022 nově do okruhu  žadatelů o příspěvek. Tito zaměstnavatelé budou moci první žádost zadávat od 15. února, a to za testy provedené v lednu od  pondělí 17. 1. 2022.
  • za testy provedené novým okruhem zaměstnavatelů, který dle mimořádného opatření vlády má povinnost testovat své zaměstnance od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně). Tyto zaměstnavatelé mohou podávat žádost od 15. 2. 2022 do 31. 3. 2022.
 • Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc vždy podávají nejpozději poslední den následujícího měsíce (kromě výše uvedených výjimek).

  Přehled, kdy lze podat žádost o příspěvek

  Testy provedené v období: Kdy podat žádost: Možnost podání opravné žádosti za testy provedené v daném období:
  22. 11. 2021 – 30. 11. 2021 Od 1.1.2022 do 31.1.2022 Od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022
  1. 12. 2021 - 31 .12. 2021 Od 1.1.2022 do 31.1.2022 Od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022
  1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 (původní okruh žadatelů určený mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 22.11.2021) Od 1.2. do 28. 2. 2022 Od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022
  17. 1. 2022 – 31. 1. 2022 (všichni noví zaměstnavatelé, kteří mají povinnost testování od 17. 1. 2022 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 5. 1. 2022) Od 15. 2. do 31. 3. 2022 Od 1. 4. do 30. 4. 2022
  1. 2. 2022 – 18. 2. 2022 (včetně) Od 1. 3. do 31. 3. 2022 Od 1. 4. do 30. 4. 2022

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

 • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
 • Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • .V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc.
  • V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek).