Zdravotní pojišťovny jako společní správci (dále jen „ZP“), tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informují o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v souvislosti s čerpáním příspěvku z fondu prevence v  Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 (dále jen „Program“).  

Z fondu prevence jednotlivých ZP můžete získat příspěvek na nákup samoodběrových testů COVID-19, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. O příspěvek si mohou požádat vybraní zaměstnavatelé (dále jen „žadatel“), který si za své zaměstnance prostřednictvím Aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 (dále jen „Aplikace“) podá žádost a splní všechny podmínky pro čerpání příspěvku. Bližší informace o čerpání příspěvku z fondu prevence v Programu a o způsobu podání žádosti naleznete zde.

V souvislosti s administrací žádosti prostřednictvím Aplikace a následným poskytnutím příspěvku z fondu prevence dochází ke zpracování OÚ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno b) Nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro ověření oprávněnosti žadatelovy účasti a pro posouzení splnění podmínek stanovených v Programu na základě žádosti (opatření přijatá před uzavřením smlouvy), a dále v souladu se zákonnou povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), která se na ZP vztahuje.

Při podání a vyřízení žádosti v Aplikaci dochází ke zpracování OÚ uživatele, který je fyzickou osobou určenou za žadatele podat žádost (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail), a zaměstnanců (v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, příslušnost k ZP, datum provedení testu a jeho výsledek), za které je žadatel oprávněn žádat.

Označené kategorie OÚ ve formulářích Aplikace je nutno pro výše uvedené účely vyplnit. Neposkytnutí OÚ má za důsledek nemožnost podat žádost o finanční příspěvek v rámci Programu.

Zpracování OÚ je prováděno zpracovatelem (STYRAX, a.s.) a následně v sídle jednotlivých ZP určenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází automatizovaně i manuálně, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny (kontrolní a dozorové orgány ZP), respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

OÚ v rozsahu, v jakém jste je ZP poskytli pro účely žádosti o finanční příspěvek z Programu, budou zpracovávány pouze po dobu jeho realizace a dále do doby nezbytně nutné k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. Zaslané účetní dokumenty (faktury, platební doklady, dodací listy) potřebné pro čerpání příspěvku budou skartovány v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Kromě práva být plně informován o zpracování OÚ, máte následující práva:

  • na přístup
  • na opravu
  • na výmaz
  • na omezení zpracování / Právo na vznesení námitky proti zpracování
  • na přenositelnost osobních údajů
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

Výše uvedená práva můžete v souvislosti se zpracováním OÚ uplatnit u jednotlivých ZP.

Společní správci nebudou provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Detailní informace k uplatnění práv naleznete na webových stránkách příslušné ZP.